Kies uw taal
 
 
 
 

Reglament van de website www.respectvolberoep.org

 

I. DEFINITIES

1.1. De in het Reglement gebruikte begrippen betekenen:

a) Administrator – Fundacja Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi [Stichting Priester Piotr Skarga-instituut voor Maatschappelijke en Religieuze Educatie], 31-064 Kraków, ul. Augustiańska 28, door de Districtsrechtbank voor stadsdeel Kraków-Śródmieście te Kraków, 11e Economische Afdeling van het Nationaal Gerechtsregister KRS ingeschreven in het Register van verenigingen, andere maatschappelijke en beroepsorganisaties, stichtingen en openbare verzorgingsinstellingen onder het nummer KRS: 55504, ondernemingsnummer REGON: 356373202. De Stichting is gevestigd in Polen.

b) Bulletin – een verzameling materialen en informatie, die in elektronische vorm wordt uitgegeven door Fundacja Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi en naar het e-mailadres van de Gebruiker wordt gestuurd.

c) Reglement – dit Reglement, dat de regels bepaalt voor het gebruik van de Diensten die door de Administrator worden verleend.

d) Website – de website die beschikbaar is op het adres respectvolberoep.org

e) Dienst – een dienst die op basis van het Reglement door de Administrator via e-mail aan de Gebruiker wordt verleend.

f) Gebruiker – een natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Diensten die op basis van het Reglement door de Administrator worden verleend.

 

II.  ALGEMENE BEPALINGEN

2.1. Dit Reglement is het reglement voor het verlenen van diensten via elektronische weg, waarvan sprake is in art. 8 van de Poolse Wet van 18 juli 2002 op het verlenen van elektronische diensten (Pools Staatsblad Dz. U., nr. 144, rubriek 1204, als gewijzigd).

2.2. De Website is volgens de regels die in het Reglement bepaald zijn, toegankelijk voor iedereen die de mogelijkheid heeft om een verbinding te maken met het openbare netwerk Internet.

2.3. De Gebruiker sluit een overeenkomst voor het verlenen van Diensten op het moment dat hij om het even welke handeling uitvoert op de Website. Om bepaalde overeenkomsten te sluiten die door de Administrator in dit Reglement zijn bepaald, moet een formulier worden ingevuld.

2.4. Het gebruik van de Website is mogelijk op voorwaarde dat het tele-informaticasysteem van de Gebruiker aan de volgende, minimale technische vereisten voldoet:

  • gebruik van internetbrowsers met geïnstalleerde software om online inhoud te bekijken;
  • een internetverbinding van een lokale internetprovider naar keuze op het Poolse grondgebied;
  • een processor van 1,0 GHz of sneller, 256 MB geheugen of meer, geluidskaart, besturingssysteem Windows, mediaspeler Windows Media Player 11 of recentere versie, geïnstalleerde software Adobe Reader.

2.5.        De gebruiker is verplicht om dit Reglement na te leven.

2.6. De gebruiker is in het bijzonder verplicht om:

a) de Website te gebruiken op een manier die de werking van de Website niet verstoort, in het bijzonder door het gebruik van bepaalde software of apparatuur;

b) de Diensten die door de Administrator worden aangeboden, te gebruiken op een manier die overeenstemt met de bepalingen van het Reglement en met de wetgeving die op het grondgebied van de Republiek Polen geldt;

c) geen bij wet verboden inhoud te verstrekken of door te geven, met inbegrip van inhoud die inbreuk maakt op persoonlijke rechten, intellectuele-eigendomsrechten, waaronder auteursrechten van de Administrator of derden;

d) geen stappen te ondernemen om ongevraagde handelsinformatie (zgn. spam) te verzenden en/of op de Website te plaatsen;

2.7. Indien er wordt vastgesteld dat de Gebruiker de bepalingen uit punt 2.6 letter a)-d) en uit punt 4.2 schendt, heeft de Administrator het recht om alle nodige stappen te ondernemen om de hierdoor opgelopen schade te herstellen.

2.8. De Gebruiker kan op elk moment afzien van het gebruik van de Website.

2.9. De Administrator kan de Gebruiker met onmiddellijke ingang het recht ontnemen om de Website te gebruiken, en kan ook de toegang beperken tot een deel van de Website, tot de volledige Website of tot Diensten die in het kader van de Website worden aangeboden, indien de Gebruiker dit Reglement of de geldende wetsvoorschriften schendt.

 

III.  BEREIK VAN DE DIENSTVERLENING

3.1. In het kader van deze Website krijgt de Gebruiker de mogelijkheid om gebruik te maken van Diensten, in het bijzonder: toegang tot inhoud (onder andere informatie, video’s), die op de Website is geplaatst, deelname aan maatschappelijke acties die op de Website worden voorgesteld, verrichting van betalingen ten behoeve van de statutaire activiteiten van de Administrator, bestellingen om per post publicaties van de Administrator te ontvangen, downloading van banners van de website respectvolberoep.org en bestelling van toegang tot het Bulletin.

3.2. De informatie die de Gebruiker als natuurlijke persoon identificeert (persoonsgegevens) en die zijn opgegeven in formulieren voor deelname aan maatschappelijke acties die op de Website worden voorgesteld, zullen beschikbaar zijn via de Website. De gegevens worden verwerkt volgens de regels die zijn bepaald in het "Privacybeleid van de website www.respectvolberoep.org en die beschikbaar zijn op de website: http://www.respectvolberoep.org/privacy-policy,3232,c.html

3.3. Het Bulletin kan worden besteld door het formulier in te vullen dat door de Administrator op de Website ter beschikking is gesteld, de gegevens op te geven die in de velden van het formulier zijn vereist en toestemming te geven om via e-mail informatie te ontvangen. De gebruiker is verplicht om enkel waarheidsgetrouwe gegevens op te geven, waarover hij zelf kan beschikken.

3.4. Elke Gebruiker kan zich gratis inschrijven om het Bulletin van de Website te ontvangen.

3.5. De Gebruiker kan op elk moment zijn toestemming om het Bulletin te ontvangen intrekken, door op de desactivatielink te klikken, die in elk Bulletin is vermeld, of door via e-mail of schriftelijk een verklaring door te sturen naar het correspondentieadres van de Administrator.

 

IV.  INTELLECTUELE EIGENDOM

4.1. De intellectuele-eigendomsrechten op de volledige inhoud die op de Website beschikbaar is, en in het bijzonder de auteursrechten op de grafische, verbale en verbaal-grafische elementen, navigatieoplossingen, keuze en opmaak van de inhoud die op de Website is voorgesteld en die er deel van uitmaakt, zijn wettelijk beschermd en komen toe aan de Administrator of aan de entiteiten waarmee de Administrator gepaste overeenkomsten heeft gesloten.

4.2. De Gebruiker heeft het recht om binnen het toegelaten bereik gebruik te maken van alle materialen die op de Website zijn geplaatst. De Gebruiker heeft ook het recht om gebruik te maken van banners van de website respectvolberoep.org volgens de regels die op de Website zijn bepaald. Het gebruik van materialen voor andere doeleinden is enkel toegelaten op basis van duidelijke toestemming van de rechthebbende persoon.

 

V. AANSPRAKELIJKHEID

5.1. De Administrator is niet aansprakelijk voor:

a) schade die is veroorzaakt doordat de Gebruikers in verband met hun gebruik van de Website de rechten van derden hebben geschonden;

b) technische problemen of technische beperkingen in de computerhardware, apparatuur van de eindgebruiker, tele-informaticasystemen en telecommunicatie-infrastructuur, waarvan de Gebruiker gebruik maakt, die het de Gebruiker onmogelijk maken om correct van de Website en de hierlangs verleende Diensten gebruik te maken;

c) alle schade die is veroorzaakt door de toepassing van de inhoud die op Website is geplaatst;

d) alle schade die is veroorzaakt doordat de Gebruiker de bepalingen van dit Reglement niet heeft nageleefd.

 

VI. RECLAMATIES

6.1. De Gebruiker kan reclamaties in verband met de werking van de Website versturen naar het postadres: Instytut Ks. Skargi, ul. Augustiańska 28, 31-064 Kraków en naar het e-mailadres kontakt@filialappeal.org.

6.2. Reclamaties moeten de volgende gegevens bevatten: voornaam, achternaam van de Gebruiker, postadres, en een precieze beschrijving en reden van de reclamatie.

6.3. Reclamaties zullen door de Administrator worden behandeld binnen een termijn van maximum 21 dagen nadat ze correct zijn ingediend. De gebruiker die de reclamatie indient, moet onverwijld worden ingelicht over de manier waarop de reclamatie zal worden behandeld.

6.4. Reclamaties als gevolg van het niet naleven van dit Reglement zullen niet worden behandeld. De Administrator zal de Gebruiker hierover onverwijld inlichten.

 

VII. EINDBEPALINGEN

7.1. De gedetailleerde voorwaarden en regels voor de verwerking van persoonsgegevens van de Gebruikers zijn bepaald in het "Privacybeleid van de website www.respectvolberoep.org ", dat beschikbaar is op de website: http://www.respectvolberoep.org/privacy-policy,3232,c.html

7.2. In kwesties die niet door dit Reglement zijn geregeld, zijn de voorschriften van het Poolse Burgerlijk Wetboek en andere wetten van toepassing.

7.3. Op de bepalingen van dit Reglement is de Poolse wetgeving van toepassing.

7.4. Gebruikers van de Website kunnen op elk moment gratis toegang krijgen tot dit Reglement via de link op de startpagina van Website, in een vorm die kan worden gedownload, bewaard en afgedrukt.